Quick Search

  Generál
Objekt-ID:508421
Druh objektu:Apartmán
Pocet osob:6 Obsazení
Hodnocení:
Místo:Némecko > Bavorský les > Mitterfirmiansreut


  Kontakt
Kontaktní osoba:Milan Klapka
Telefon:+420 381 241021
Mobilní:+420 608 747575
Fax:+420 381 241022
Inzerované od kveten 2010
Kontaktní osoba hovoří následujícími jazyky:
Cesky
More rentals from this owner:
 • Pension Ponedraz
 • Ponedraz - Appartement A
 • Ponedraz - Appartement B
 • Appartementhaus Almberg
 • App.Haus Almberg - App. A (C)
 •   Žádost o rezervaci
  Jméno:
  Zeme:
  E-mail:
  Telefon:
  Příjezd:
  Odjezdu:
  Moje zpráva:

  Bezpecnostní kód:    Muj oblíbený
  Kliknutím na tento symbol přidejte své oblíbené prázdninové domy do svého osobního seznamu oblíbených položek.
  View / Úprava oblíbených

  App.Haus Almberg - App. B (D)


  Popis

  Lyža?ské st?edisko MITTERDORF to je p?t moderních dvouseda?kových vlek? a jedna seda?ková lanovka s celkovou p?epravní kapacitou více jak 7.000 osob za hodinu a strojov? upravované sjezdovky r?zných obtížností s um?lým zasn?žováním.
  Cena jednodenního skipasu je 20,- Euro (pro dosp?lé), šestidenní skipas koupíte za 89,- Euro.
  M?žete využít i zvýhodn?ných rodinných neb skupinových skipas?.

  Úvodem mn? dovolte, abych se omluvil všem, kte?í na tomto míst? hledají ubytování v ?echách. Prezentovaný objekt je sice na Šumav?, jen asi 300 m od státních hranic, ale v Bavorsku. Jde o nov? ve vyšším standartu zrekonstruovaný objekt v horské vesni?ce Mitterfirmiansreut (Mitterdorf), která je vzdálena jen n?kolik set metr? od ?esko-bavorské hranice. Objekt se nachází p?ímo pod jednou ze sjezdovek lyža?ského st?ediska Mitterdorf.

  Mitterfirmiansreut (Mitterdorf) je st?ediskem zimních sport? a v lét? ideálním výchozím místem pro ty, kte?í cht?jí p?šky neb na kole poznávat krásy Bavorského lesa na n?mecké a Šumavy na ?eské stran? spole?né hranice. Host?m jsou k dispozici ?ty?i zcela samostatné apartmány (2 x 5 l?žek + 2 x 7 l?žek). Každý apartmán je vybaven obytnou místností s TV a za?ízeným kuchy?ským koutem , dv?ma ( t?emi ) ložnicemi a koupelnou se sprchou a WC. Objekt je vhodný jak pro klidnou rodinnou rekreaci, tak i pro skupinové pobyty. Objekt se nachází v nadmo?ské výšce cca 1.040 m pod horou Almberg (1.139 m) a nabízí p?ekrásný panoramatický výhled na Šumavu a Bavorský les.


  Poloha a dosah :

  Náš prázdninový region leží na hranici t?í zemí : ?eské republiky, Rakouska a N?mecka tedy v srdci Evropy. Za dv? hodiny m?žete být ve 'zlaté' Praze anebo v Mnichov?. V bezprost?ední blízkosti se nacházejí skvostná m?sta Prachatice (45 km), Vimperk (35 km), ?eské Bud?jovice (85 km) a romantický, ve vltavské smy?ce ležící ?eský Krumlov (75 km). Využijte možnosti sportu na Lipn? na okraji Národního parku Šumava, v bezprost?ední blízkosti hrani?ního p?echodu Philippsreut / Strážný. Do Passau je to co by kamenem dohodil (50 km). Zde si ?lov?k m?že užít nádherné panorama m?sta t?í ?ek : Dunaje, Innu a Ilze. Regensburg (150 km) a Deggendorf (70 km) Vás zvou svými impozantními místy a st?edov?kým p?vabem k potulkám a nákup?m.

  Obrazem budoucí Evropy nejsou již národnostní státy, ale budou jím regiony. Ve st?ední Evrop? je Bavorský les a Šumava daleko nejv?tší souvislou lesní plochou, která není p?e?ata dálnicemi a p?edstavuje tak jedine?né místo k odpo?inku. V národních parcích Bavorský les a Šumava z?stává více než kde jinde p?vodní mnohotvárnost fauny a flory. Ne nadarmo byla Šumava zvolena organizací „Naturfreunde – International“ jako „Krajina roku 2000“! Poznejte i Vy tento turistický, cyklistický a lyža?ský ráj bez hranic na „Zelené st?eše Evropy“. M?žete si zasportovat v ?istém horském lesním vzduchu, poznávat takové p?írodní poklady jako jsou ledovcová jezera, rašeliništ? neb divoká údolí zde pramenících ?ek stejn? jako m?žete poznávat kulturní a historické památky zdejšího regionu a navštívit celou ?adu kulturních podnik?. Mitterfirmiansreut je ideálním výchozím místem pro Vaše poznávání.

  A jak se k nám dostanete? Je to velice jednoduché! V ?R pojedete po silnici ?.4 a státní hranici p?ekro?íte asi 4 km za obcí Strážný. Odtud budete pokra?ovat po silnici B12 ve sm?ru na Pasov. Asi po 2 km jízdy jen co zdoláte mírné stoupání z údolí Hrani?ního potoku, odbo?íte p?ed obcí Philippsreut vpravo na silnici St2130 (sm?r Mauth, Mitterfirmiansreut). První obec kterou budete projížd?t je Vorderfirmiansreut a hned následující je Mitterfirmiansreut. Vzdálenost od d?ív?jšího hrani?ního p?echodu ve Strážném je asi 6 km. Po p?íjezdu do Mitterfirmiansreutu budete sledovat ukazatel „Zentralkasse“ neb hledaný objekt se nachází p?ímo proti hlavní pokladn? pod jednou ze sjezdovek. Vše je velmi dob?e zna?ené, a tak snad ani nejde zabloudit.
  Poznejte i Vy Šumavu i z té „druhé“ strany, poznejte Bavorský les, p?ije?te do Mitterfirmiansreutu!


  Vybavení a služby :

  Objekt je situován na vlastním pozemku (cca 1.000m2) v klidné ?ásti obce Mitterfirmiansreut v nadmo?ské výšce cca 1.040 m a nabízí p?ekrásný panoramatický výhled na Šumavu a Bavorský les. Objekt je vhodný jak pro klidnou rodinnou rekreaci, tak i pro skupinové pobyty.
  Host?m jsou k dispozici ?ty?i zcela samostatné apartmány.
  Menší z apartmán? ( apartmán B a D ) má kapacitu až 6 l?žek. Sestává z obytné místnosti s barevnou TV – SAT, barem odd?leným za?ízeným kuchy?ským koutem s posezením a dvou ložnic ( 1 x 3 l?žka, 1 x dvoul?žko ). V obytné místnosti je možnost využití rozkládací pohovky. K dispozici je host?m kompletní sociální za?ízení se sprchou a WC.
  Teplá voda ve všech apartmánech je samoz?ejmostí. Ke každému apartmánu p?ísluší ve sklep? objektu prostor pro úschovu kol neb lyží. Za domem je host?m k dispozici venkovní posezení ve stínu vzrostlých strom? s p?ekrásným panoramatickým výhledem na Šumavu. Zde je i možnost využití venkovního grilu. Všechny apartmány jsou host?m k dispozici celoro?n?. Jsou stylov?, ale p?itom modern? vybaveny. V zimním období je vytáp?ní zajišt?no centrálním kotlem, p?ípadn? el. p?ímotopy.
  V objektu je p?íjem signálu ?eských mobilních operátor? a ?eských TV program?.


  Možnosti rekreace :

  Mitterfirmiansreut díky své unikátní poloze v Bavorském lese p?i hranicích s ?eskou republikou a vysoké nadmo?ské výšce (cca 1.040 m) nabízí návšt?vník?m nespo?et možností volno?asových aktivit v každém ro?ním období.
  Trojmezí – Bavorský les v jádru srdce Evropy – leží v jedné z nejv?tších a nejpanenšt?jších lesních oblastí Evropy. ?ásti Bavorského lesa na n?mecké, Šumavy na ?eské a Mühlviertlu na rakouské stran? hranice sjednocuje v jeden klenot a nadchne každého milovníka p?írody. Ochutnejte nefalšovanou p?írodu této rozmanité rekrea?ní oblasti a využijte nes?etných možností ke sportu a turistice.
  Almberg (1.139 m) je domovskou horou zimního lyža?ského st?ediska Mitterfirmiansreut. Heidel, vysoký 1.167 m, p?es který kdysi putovali souma?i do ?ech, je se svojí rozhlednou a informa?ními pavilony symbolem tohoto regionu. P?i pohledu z jeho vrcholu na široký horizont p?es bavorsko-?eské hrani?ní hvozdy až po Alpy se tají dech.
  Bizardní skalní formace, které se vytvo?ily v pr?b?hu staletí, napomohly trojmezní ho?e T?ístoli?níku (1.312 m) k jeho tajuplné a pov?stmi op?edené sláv?. Zde pod „zelenou st?echou Evropy“ ješt? naleznete n?co z p?vodnosti horského lesa minulých dob, uvidíte idylické lesní enklávy a mýtiny jako poz?statky klu?ení lesa s typickými zdivo?elými loukami a zarostlými ruinami. Až 400 let staré smrky, tajuplná horská rašeliništ?, pestrobarevné horské louky se vzácnými druhy rostlin a zví?at, malebná v?esovišt?, jedine?ný výskyt perlorodky ?í?ní… Tradi?ní kulturní krajina se svými rozmanitými životními prost?edími je opravdu krásná!
  ?ekají na Vás nádherné p?ší neb cyklistické toulky p?íhrani?ím. Idylická kopcovitá krajina, rozlehlé horské lesy, mírná údolí potok?, sv?dné louky, kouzelná p?vodní kulturní krajina. Vystupte nap?íklad na T?ístoli?ník, vychutnejte nádherný rozhled a pokra?ujte p?es státní hranice do rakouského Mühlviertlu na Hochficht neb se vydejte do ?ech k Plešnému jezeru. A? již zvolíte kteroukoli z mnoha zna?ených turistických neb cyklistických cest ur?it? nebudete litovat, neb energii z unikátní p?írody zde m?žete ?erpat opravdu všude a vrátíte se obohaceni o nové zážitky.
  Nebo jd?te po stopách starých obchodních cest. „Zlatá stezka“, v?jí? jednotlivých cest, které p?ekra?ují Bavorský les a Šumavu, byla po staletí jedním z nejd?ležit?jších obchodních spojení. Z hospodá?ských center na Dunaji táhli souma?i po t?chto trasách do ?ech, do Prachatic a Vimperku. Dnes potkáte na této divoce romantické p?ší stezce ?etné staré soumarské vesnice – informa?ní tabule na stezce vypráv?jí o historii – a každoro?ní Soumarské slavnosti mají již své pevné místo v kalendá?i akcí na obou stranách hranice.
  Objevte kapli?kovou stezku, která Vás povede kopcovitou lesní a lu?ní krajinou kolem božích muk a kapli?ek. Poznejte tajemství p?írody na nau?ných stezkách. Krá?ejte po stopách soumar?. Poznejte historii výroby skla na stezce lesních sklá?ských hutí. Nebo se jen tak nechte unášet tam, kam Vás nohy ponesou, všude naleznete krásy p?írody…

  S p?íchodem zimy se jindy poklidná horská vesni?ka Mitterfirmiansreut m?ní ve st?edisko zimních sport? a život zde nabývá na intenzit?. Lyža?ská oblast okolo Almbergu (1139 m.n.m.) má zpravidla od Vánoc až do konce b?ezna souvislou sn?hovou pokrývku. Pokud tomu tak p?es všechna o?ekávání není, jsou sjezdovky na Großer Almberg a Kleiner Almberg um?le zasn?žovány. St?edisko nabízí svým návšt?vník?m p?t moderních dvouseda?kových vlek? a jednu seda?kovou lanovku s celkovou p?epravní kapacitou 7.000 osob za hodinu a strojov? upravované sjezdovky r?zných obtížností.
  Pod vrcholem Almberg je hlavní k?ižovatka zdejších lyža?ských cest. Máte-li št?stí na po?así, t?žko unikne vašemu zraku alpský masív, který lemuje velkou ?ást jižního horizontu. Poté, co se vynadíváte, m?žete volit kudy dol?. Z vrcholu Almberg lze sjížd?t do t?í sv?tových stran. Na výb?r je jedna modrá ranvej podobn? široká jako dlouhá, dále štíhlá lesní modrá a vrchol nabídky - ?ervená ?. 4 s novou dvojseda?kou. Tra? je pom?rn? nová, podobn? jako jí provázející dvojseda?ka, má pravidelný a rovnom?rný tvar, slušnou ší?i. Zásoba dob?e preparovaného um?lého sn?hu funguje jako sn?hový základ a v klidu smaže handikep jižní orientace trat?. P?i vhodné zalidn?nosti by tato tra? sedla i racecarver?m. Zmi?ovaná modrá ranvej je naopak postavená pro poklidné rodinné lyžování a nenáro?né vykružování oblouk?. Rychlejší lyža? ji však ochutná asi jenom jednou a poté se pustí do hledání n??eho „syt?jšího“. Zato rodina s d?tmi si na ní m?že užít p?íjemné odpoledne. Druhá modrá provede lyža?e lesem na severní ?ást kopce, kde navazuje osv?tlená lou?ka s vlekem. Pohledový plán ukazuje, že se do areálu ?adí ješt? jedna tra?. Leží pod parkovišt?m a sjíždí po severním svahu až k údolnímu pot??ku, který tvo?í hranici mezi ?eskou republikou a Bavorskem. P?estože tra? obhospoda?uje pouze mén? pohodlná dvojkotva, jen t?žko se s ní lou?í. Široký slalomák s ost?ejší prost?ední pasáží poskytne dobrému lyža?i snad vše, co m?že v t?chto podmínkách hledat. Jeho kvalitu umoc?uje obvykle velmi ?ídké zalidn?ní. Pokud to pod svahem v?as neubrzdíte, jste zpátky v ?echách.
  Dv? lyža?ské školy nabízejí za?áte?ník?m, znovu za?ínajícím nebo t?m, kte?í se cht?jí p?eškolit na carvingové lyže nebo snowboard možnost již po n?kolika hodinách elegantn? zvládnout každou sjezdovku.
  Pro nejmenší lyža?e (od 2 let) je na Slune?ní stráni "Lyža?ský cirkus pro juniory", kde získají první zkušenosti s "kouzelnými prkýnky". Sou?ástí uzav?eného areálu jsou dva "kouzelné koberce", lanový minivlek, koloto?, oh?ívárna (herna) a WC.

  P?átelé b?žka?ského sportu naleznou na trojmezí n?kolik set kilometr? dob?e protažených a udržovaných stop. Hrani?ní p?echody pro lyža?e Vám umožní poznat tento hrani?ní horský masiv doslova „ze všech stran“. Nap?í? trojmezním regionem vede také nejvýznamn?jší b?žka?ská trasa Bavorského lesa – Bayerwaldloipe. Od Javoru p?es Národní park až po T?ístoli?ník m?žete projížd?t po celkem 150 km upravených stop nádhernou, nedot?enou p?írodou. Tato b?žka?ská stezka byla vyprojektována s velkým ohledem na p?írodu – o?ekává Vás nefalšovaný zážitek z p?írody!
  V okolí Almbergu je pro b?žka?e upravováno více než 30 km lyža?ských stop r?zných obtížností. A? již si chcete vychutnat ticho fascinující zimní krajiny na udržovaných zimních stezkách pro p?ší turisty nebo se projedete po upravených lyža?ských stopách zasn?ženým lesem - nadýcháte se ?istého vzduchu, který Vám nechá zapomenout na stres každodenního života.
  Od za?áte?ník? až po závodníky, pro rodiny nebo seniory ? cvi?né svahy a sjezdovky jsou zde pro každého stejn? tak i b?žka?ské trasy r?zných obtížností.


  Tipy na výlet :

  Vaše dovolená na trojmezí v Bavorském lese Vám dává jedine?nou p?íležitost, podniknout krátké výlety do t?í zemí. A? již za cíly „hned za rohem“ jako jsou Národní park, Javor, m?sto t?í ?ek Pasov, nebo náro?n?jší výlety do Mnichova, Regensburgu ?i dalších zajímavých m?st v Bavorsku.
  Horní Rakousko láká svým živým hlavním m?stem Lincem, kam je možno dojet také lodí po Dunaji. Premonstrátský mužský klášter Aigen nesmíte v žádném p?ípad? vynechat. Salzburg je také shlédnutelný v rámci denního výletu.
  Každý den jezdí nostalgický parní vlá?ek z železni?ní stanice Nové Udolí – Haidmühle podél Vltavy až do Horní Plané k Lipnu. V ?echách m?žete navštívit zlatou Prahu, pivem proslulou Plze? a ?eské Bud?jovice, nádhern? zachovalá m?sta ?eský Krumlov nebo Prachatice.
  To jsou samoz?ejm? pouze n?které tipy z možných cíl? Vašich výlet?. Skute?ný vý?et by vyžadoval mnohem v?tší prostor.


  Ceník :

  Objekt je možno pronajímat po jednotlivých pokojích i po celých apartmánech s tím, že v hlavní turistické sezón? ( sezona A + B ) up?ednost?ujeme pronájem celých apartmán?. V hlavní sezón? ( sezona A + B ) jsou možné min. týdenní pobyty s nástupním dnem vždy v sobotu odpoledne. V hlavní sezón? ( sezona A + B ) je cena 500,-K? / l?žko / noc, p?i obsazení celého apartmánu (min. 4 l?žka) je cena 300,- K? / l?žko / noc ( v sezon? A ) nebo 350,- K? / l?žko / noc ( v sezon? B ).


  Sezona A : ( 02.07.2011 – 03.09.2011 )

  Apartmán B nebo D - (= 4 l?žka - 2 ložnice) : 8.400,- K? / apartmán / týden
  Apartmán B nebo D - (= 5 l?žek - 2 ložnice) : 10.500,- K? / apartmán / týden

  Apartmán A nebo C - (= 6 l?žek - 3 ložnice) : 12.600,- K? / apartmán / týden
  Apartmán A nebo C - (= 7 l?žek - 3 ložnice) : 14.700,- K? / apartmán / týden

  P?i obsazení celého objektu (apartmány A + B + C + D), je cena 270,- K? / l?žko / noc.
  Celý objekt (apartmány A + B + C + D) (= 24 l?žek) = 45.360,- K? / objekt / týden .


  Sezona B : ( 08.01.2011 – 26.03.2011 )

  Apartmán B nebo D - (= 4 l?žka - 2 ložnice) : 9.800,- K? / apartmán / týden
  Apartmán B nebo D - (= 5 l?žek - 2 ložnice) : 12.250,- K? / apartmán / týden

  Apartmán A nebo C - (= 6 l?žek - 3 ložnice) : 14.700,- K? / apartmán / týden
  Apartmán A nebo C - (= 7 l?žek - 3 ložnice) : 17.150,- K? / apartmán / týden

  P?i obsazení celého objektu (apartmány A + B + C + D), je cena 300,- K? / l?žko / noc.
  Celý objekt (apartmány A + B + C + D) (= 24 l?žek) = 50.400,- K? / objekt / týden .


  V období mimo hlavní sezónu je cena 250,-K? / l?žko / noc. Jsou možné i kratší pobyty než týdenní (min. 3 noci) a je možno pronajímat i jednotlivé pokoje.

  P?i obsazení jednoho poschodí (= 12 l?žek), sleva 10 % (= 2.700,- K? / poschodí / den ).

  P?i obsazení celého objektu (= 24 l?žek), sleva 20 % (= 4.800,- K? / objekt / den ).

  Cena silvestrovského pobytu je 60.000,- K? / objekt / týden.

  P?i p?íjezdu se skládá vratná kauce 2.000,- K? / apartmán.

  Cena za spot?ebovanou elektrickou energii nad 50 kWh / apartmán : 5,30 K? / 1 kWh (platí pro týdenní pobyty). P?i kratších pobytech je cena za elektrickou energii dle její spot?eby.

  Domácí zví?e je povoleno pouze po dohod? s majitelem za smluvní poplatek.

  Pronajaté prostory se p?edávají uklizené. Záv?re?ný úklid není v cen? pobytu ! !


  Aktuální informace :

  Rezervace pro rok 2011 byly již zahájeny. Nenechávejte rezervaci Vaší dovolené na poslední chvíli. Využijte slev p?i obsazení celého poschodí (celého objektu)!
  Další informace a rezervace na tel.: 608 747 575 a 381 241 021.

  Podrobnosti

  Obývací pokoj:55 m2
  Obývací pokoj 1 :16 m2, Pohovka na spaní, Možnost vaření, Jídelní kout, Laminátová podlaha/parkety, Ventilátor, Tv,
  Kuchyně :16 m2, 5 místa k sezení, Vestavěná kuchyňská linka, Pečicí trouba, Mikrovlnná trouba, Kuchyňské a stolní nádobí k dispozici, Lednička, Mrazicí box, Kávovar, Keramická varná deska,
  Vana & WC 1 :6 m2, Sprchový kout, Sunlight, Umyvadlo, Zrcátka,
  Ložnice 1 :16 m2, 3 Samostatná lužka, Zatemnovací, Radiobudík, Svítilna/svetlo pro ctení, Nocní stolek,
  Ložnice 2 :12 m2, 1 Dvoulužka, Zatemnovací, Radiobudík, Svítilna/svetlo pro ctení, Nocní stolek,
  Smíšený :Terasa, Trávník,
  Domácí zvířata povolena:Ano

  Místo

  Nádraží :HB Passau60 km
  Letiště :Prag-airport180 km
  Sonstiges :Appartementhaus Almberg * * *0 km
  Sonstiges :Nationalpark Bayerischer Wald10 km
  Sonstiges :Baumwipfelpfad im Nationalpark20 km
  Skialpin :Skizentrum Mitterdorf0,1 km
  Radtour :Grenzenlos Radwandern1 km

  Ceny & Zpusoby placení

  Zahrnuto v ceně:topení, Voda, Ložní prádlo, Palivové drevo, Možnosti parkování,
  Dodatečné výdaje:Elektrina, Op?ata klimatyczna 0,5 €, Záverecný úklid 8 €,
  Příjezd:Sobota, Neděle, Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek,

  Kalendář obsazení