Secondcasa logo Home My favorites Log in

Naše Všeobecné obchodní podmínky

1. Predmet podnikání, Žádné právo na používání

a) SecondCASA indsćtter ikke annoncer selv eller pĺ vegne af andre, hverken for egen eller andres regning, og har heller ikke kontraktmćssige forbindelser til den potentielle kunde og udbyderen, hverken direkte eller indirekte, lovmćssigt eller řkonomisk. Ingen kontraktmćssige forbindelser eksisterer udover offentliggřrelsen af annoncen. SecondCASA bliver ikke en kontraktmćssig partner i den afsluttede aftale mellem udbyderen og den potentielle kunde og er heller ikke involveret i opfyldelsen af disse aftaler. SecondCASA fĺr ikke kommission, eller lignende der krćver betaling, for aftaler der bringes i stand mellem udbyder og kunde.

b) Na využívání stránek SecondCASA neexistuje žádný právní nárok.

2. Úcel inzerce

a) Inzerovány mohou být pouze pronájmy nebo výmena rekreacních domu, rekreacních apartmánu nebo podobných objektu soukromým osobám (Nabídky). Není povolena inzerce, kterou jsou takové objekty vyhledávány (Poptávky) a zvlášte inzerce za úcelem koupe nebo prodeje pozemku nebo práv k nemovitostem.

b) Stejný objekt muže být soucasne inzerován pouze jednou..

3. Forma a umístení inzerátu

a) Velikost, formu, barvu, rozlišení, usporádání inzerátu atp. stanovuje výlucne SecondCASA. Na urcitou prezentaci neexistuje žádný právní nárok. Nabízející vyjadruje svuj souhlas, že jeho inzerce bude prezentována ve forme stanovené SecondCASA a ve forme SecondCASA obecne používané. SecondCASA si zvlášte vyhrazuje právo v zájmu jednotné a prehledné prezentace zvetšovat nebo zmenšovat obrázky.

b) Umístení inzerce na stránkách SecondCASA stanovuje výlucne SecondCASA. Na urcité umístení neexistuje žádný právní nárok. SecondCASA si vyhrazuje právo zmenit umístení zverejnené inzerce, je-li to v zájmu prehlednosti a jasnosti nabídky.

4. Obsah nabídky, Slucitelnost s platným právem, Práva tretích stran

a) Prípustný obsah inzerce urcuje výhradne SecondCASA. Inzeráty, které nesplnují požadavky SecondCASA nebudou prijaty nebo zverejneny.

b) Inzeráty musí mít výhradne následující obsah:

- Obrázky, fotografie, mapy
- Informace o velikosti a poloze objektu
- Údaje o cene
- Údaje o casové dispozici

c) Následující obsah není povolen:

- Slovní a obrázková inzerce prostrednictvím banneru apod.
- zakázaný nebo nemravný obsah

d) Nabízející ubezpecuje, že zverejnení a používání jeho údaju prostrednictvím SecondCASA a veškerého jím sdeleného obsahu neporušuje platné zákony a muže jimi volne disponovat a že tyto nejsou zatíženy právy tretích osob.

5. Podání inzerátu

a) Nabízející se musí zaregistrovat na SecondCASA. Samotná registrace je bezplatná a provádí se výhradne pomocí jednotného elektronického registracního formuláre SecondCASA. Pri registraci musí nabízející kompletne a správne zadat své jméno, príjmení, firmu, poštovní adresu (ne P.O. BOX), telefonní císlo, císlo faxu a platnou e-mailovou adresu. Zmení-li se pozdeji nekterý z údaju zadaných pri registraci, je nabízející povinen SecondCASA o všech zmenách neprodlene informovat.

b) Smlouva o používání mezi SecondCASA a nabývá úcinnosti teprve po potvrzení registrace od SecondCASA.

c) Po registraci muže nabízející podat na SecondCASA svuj inzerát

7. Zamítnutí, Zmena, Vymazání, Výluka

SecondCASA si vyhrazuje právo zamítnout nebo zmenit inzeráty, jež odporují platnému právu nebo jsou v rozporu s temito Všeobecnými obchodními podmínkami, nebo je zcásti nebo celé vymazat. V takovém prípade mohou být nabízející trvale nebo docasne vylouceni z používání webových stránek SecondCASA.

8. Smlouvou zarucená služba, Odpovednost a Záruka

a) Smlouvou zarucená služba SecondCASA spocívá v poskytnutí technického rámce pro prezentaci inzerátu na SecondCASA. SecondCASA také nabízí zájemcum o ubytování možnost spojit se prostrednictvím kontaktního formuláre s nabízejícím a preposílá údaje o zájemcích prímo nabízejícímu. SecondCASA nezprostredkovává uzavrení smlouvy mezi nabízejícím a zájemcem.

b) Veškeré údaje o objektech jakož i veškeré obrázky a fotografie objektu a veškeré ostatní informace o objektech jsou se zakládají výhradne na informacích poskytnutých nobízejícími nemohou být pracovníky SecondCASA proverovány. SecondCASA nezodpovídá za aktuálnost, pravdivost a úplnost inzerátu nebo jejich obsahu.

c) SecondCASA nezodpovídá za škody vzniklé nesprávným zobrazením nebo nezobrazením inzerátu. Jedinou výlimkou je zlý úmysl nebo hrubá nedbalost na strane SecondCASA nebo jejích poverených zástupcu

d) SecondCASA nezodpovídá za porušení autorského práva nebo práva prumyslového vlastnictví tretími stranami. Nabízející zproštuje SecondCASA veškerých proti ní vznešených požadavku na odškodnení, jestliže porušení autorského práva nebo práva prumyslového vlastnictví pro služby bylo založeno na zverejnení obsahu, který pochází od neho.

e) Veškeré informace o zájemcích poskytné od SecondCASA pocházejí výhradne od nich samotných. SecondCASA nemuže proverovat ani identitu ani pravdivost a úplnost techto údaju. Nemuže být zaruceno, že zájemci neposkytli nepravdivé informace nebo že nejsou osobami, za než se vydávají. SecondCASA predává informace tak, jak byly udány a nezodpovídá ani za jejich pravdivost a úplnost ani za chybnost a neúplnost.

f) Dostupnost a kvalita stránek SecondCASA závisí na prislušných technických možnostech. Není poskytována žádná záruka dostupnosti a kvality. SecondCASA provedla smluvne dlužnou službu, jestliže její stránky jsou vyvolatelné 330 dnu v roce.

9. Úprava a Aktualizace

V zájmu všech uživatelu internetu je rádná technická a obsahová údržba nezbytná. SecondCASA si vyhrazuje právo své stránky pravidelne technicky a obsahove upravovat a aktualizovat. To muže mí za následek omezení prístupu na stránky SecondCASA a kvality inzerce. SecondCASA se bude snažit tato omezení zamezit nebo minimalizovat, avšak nemuže je plne vyloucit. Není prebírána žádná odpovednost za jakékoliv vzniklé újmy.

10. Autorská práva

a) Držitelem všech práv k obsahu zobrazovanému na SecondCASA, jakož i k nákresum a zdrojovému textu je výhradne SecondCASA GbR. Kopírování, verejná distribuce nebo jiné použití je dovoleno pouze s výslovným písemným souhlasem SecondCASA.

b) Práva nabízejících k obsahu a údajum jejich inzerátu zustávají tímto ustanovením nedotcena.

11. Výpoved

a) Obe smluvní strany mohou kdykoliv a bez udání duvodu ukoncit smlouvu ve lhute sedmi dnu pred koncem každého mesíce.Ukoncení muže být provedeno písemnou formou (dopis, fax, e-mail). Toto je treba zaslat na:

SecondCASA
Hojlund 32
DK-8700 Horsens
Denmark
E-Mail: customer @ SecondCASA.com

b) Poruší-li nabízející své povinnosti vyplývající z techto Všeobecných obchodních podmínek, SecondCASA je oprávnena vypovedet smlouvu s okamžitou platností bez udání duvodu a okamžite vymazat již existující inzeráty.

c) V prípade výpovedi pred koncem regulérní doby platnosti nebudou príspevky za aktivaci vráceny.

12. Ochrana údaju

Nabízející vyjadruje svuj souhlas se shromáždením, uložením a zpracováním svých osobních údaju v souladu se zákonem na ochranu dat platném v Nemecku.

Naše nabídky Info
Lastminute nabídek Impressium
Reklama O nás
Nová registrace Kontakt
Blog
Facebook Google Twitter Youtube