Secondcasa logo Home My favorites Log in

Naši poslovni uvijeti

1. Poslovni predmet, Bez prava korištenja

a) SecondCASA ne daje sam u svoje, a ni u strano ime, kao ni za svoj a ni za tud racun oglase i ne ucestvuje u ugovornim odnosima izmedu interesenata i ponudaca ni neposredno, a ni posredno, ni pravno a ni ekonomski. Izmedu SecondCASA i ponudaca ne postoje nikakvi ugovorni odnosi koji bi proizišli sa obljavljivanjem oglasa. SecondCASA ne postaje ugovorni partner zakljucenih ugovora izmedu ponudaca i intersenta i ne ucestvuje u ispunjenu ovih ugovora. SecondCASA ne dobija nikakvu proviziju ili slicne novcane nadoknade za uspješno ostvarivanje ugovora izmedu ponudaca i interesenta.

b) Pravo žalbe na korištenje stranica SecondCASA ne postoji.

2. Svrha oglasa

a) Predmet oglasa smiju biti samo davanje pod zakup ili zamena kuca za odmor, apartmani za odmor ili slicnih objekata privatnicima (Oglasi sa ponudom). Nisu dozvoljeni oglasi kojima se traga za takvim objektima (oglasi traženja), a posebno oglasi koji su predmet kupnje ili prodaje zemljišta ili prava u pogledu zemljišta.

b) Isti objekat smije biti unesen u isto vrijeme samo jedanput.

3. Forma i pozicija oglasa

a) Prikazivanje oglasa u pogledu velicine, oblika, boje, raskida, prikaza itd. odreduje iskljucivo SecondCASA. Neko zakonsko pravo na odredeno izlaganje ne postoji. Ponudac izjavljuje da je suglasan, da se oglas izlaže u uobicajenoj formi koju je odredio SecondCASA. SecondCASA posebno zadržava pravo, da slike povecava ili smanjuje radi boljeg prijegleda i u interesu jednostavnosti.

b) Mjesto oglasa na stranama SecondCASA iskljucivo odreduje SecondCASA. Neki pravni zahtjevi na odredeno mjesto ne postoje. SecondCASA zadržava pravo izmjene mjesta nekog javnog oglasa, ako je to potrebno u interesu prijeglednosti i jasnoce ponude.

4. Sadržina oglasa, uskladenost sa važecim pravom, prava trecih lica

a) Dozvoljen sadržaj oglasa iskljucivo odreduje SecondCASA. Oglasi koji ne odgovaraju unapred postavljenom cilju od strane SecondCASA, ne bivaju prihvaceni niti objavljeni.

b) Oglasi smiju sadržati iskljucivo slijedecu sadržinu:

- Slike, fotografije, karte
- Detalji o velicini i položaju objekta
- Detalji o cijeni
- Detalji o temporalnoj raspoloživosti

c) Slijedece sadržine se smatraju narocito nelegalnim:

- Reklama u obliku rijeci ili slike na zastavi ili slicno
- Zabranjene ili nemoralne sadržine

d) Ponudac garantira objavljivanje i korištenje njegovih podataka od strane SecondCASA i svi sadržaji koje bi on saopcio nece se oglušiti o važeca prava i da ce moci slobodno raspolagati svim informacijama koje poticu od njega kao i da one nece biti opterecene pravima trecih lica.

5. Registriranje oglasa

a) Ponudac se mora prijaviti kod SecondCASA. Prijavljivanje kao takvo je besplatno i vrši se iskljucivo pomocu uobicajenog elektronskog formulara za prijavljivanje koji postoji kod SecondCASA. Prilikom prijavljivanja ponudac treba kompletno i ispravno navesti svoje ime, prezime, svoje poduzece, poštansku adresu (ne poštanski fah), svoj telefonski broj, broj faksa kao i važecu email adresu. Ako bi se kasnije mijenjali ovi podaci, ponudac je obavezan, obavijestiti SecondCASA o svim promjenama, hitno i kako treba.

b) Ugovor o korištenju izmedu SecondCASA i ponudaca dolazi tek poslije potvrdivanja prijave od strane SecondCASA.

c) Nakon prijavljivanja, ponudac može odustati od svog oglasa kod SecondCASA.

7. Odbijanje, izmjena, poništenje, izuzece

SecondCASA zadržava pravo, odbiti, mijenjati ili u potpunosti ili delimicno brisati oglase koji stoje nasuprot važeceg prava, ili su u suprotnosti sa opcim poslovnim uvijetima, AGB. Ponudaci mogu u ovom slucaju biti stalno iskljuceni, ili angažovani na odredeno vrijeme od korištenja stranica SecondCASA.

8. Ugovoreni poslovi, odgovornost i garancija

a) Ugovorni posao SecondCASA sastoji se prvo od pripremanja tehnickog okvira za iznošenje oglasa kod SecondCASA. Drugo, SecondCASA pruža interesentima mogucnost da se preko kontaktnog formulara povezuju sa ponudacima i prenose podatke interesenata neposredno ponudacima. SecondCASA ne posreduje u zakljucivanju ugovora izmedu ponudaca i interesenta

b) Svi podaci o informacijama koji se odnose na objekte kao i sve slike objekata i svi drugi objekti pocivaju iskljucivo na podacima ponudaca i SecondCASA ih ne može kontrolirati. SecondCASA zato ne jemci za aktuelnost, ispravnost i kompletiranost oglasa ili njihov sadržaj.

c) SecondCASA ne jemci za štete koje nastaju na taj nacin, što oglasi nisu objavljeni ili prikazani kako treba, cak iako falicno prikazivanje pociva na ponašanju koje je sa predumišljajem ili grubom nepažnjom pocinio SecondCASA ili netko od njenih odgovornih suradnika.

d) SecondCASA ne garantira za kršenje prava autora ili prava zaštite usluga trecih lica. Ponudac oslobada SecondCASA od svih prava koja bi nastala na teret SecondCASA, ukoliko ista pocivaju na kršenju prava autora ili prava zaštite usluga objavljivanjem sadržaja, koji bi bio njihovog porekla.

e) Svi podaci u vezi osoba i u vezi sa saopcenjem SecondCASA poticu iskljucivo od njih samih. SecondCASA ne može ispitati identitet interesenata, a ni ispravnost ili kompletiranost ovih podataka. Ne može se iskljuciti da ucesnici daju pogrešne podatke ili, da nisu osobe za koje se izdaju. SecondCASA saopcava tako podatke, kako su oni i sacinjeni i ne jemci ni za njihovu ispravnost ni kompletiranost, a ni za posljedice njihove nekompletiranosti ili manjkavosti.

9. Prerada i aktualizacija

U interesu svih korisnika interneta, neophodna je redovna tehnicka i sadržajna njega vebsajta. SecondCASA zadržava pravo preraditi i aktuelizirati redovno svoje sajtove u tehnickom i sadržajnom pogledu. Pri tome, može doci do oštecenja mogucnosti pozivanja stranica SecondCASA-e i kvaliteta iznetih oglasa. SecondCASA se trudi što god je više moguce izbjeci ova oštecenja ili ih minimizirati, mada se oni ne mogu u potpunosti iskljuciti. SecondCASA ne preuzima za na taj nacin nastale posljedice nikakvo jemstvo.

10. Autorsko pravo

a) Vlasnik svih prava nad sadržajima kao i prikazima izvornog teksta koji su iznijeti na stranicama SecondCASA je iskljucivo SecondCASA GbR. Umnožavanje, javno proširivanje ili drugi tretman dozvoljen je iskljucivo uz napismenu suglasnost SecondCASA.

b) Prava ponudaca u pogledu sadržaja i informacija o svojim oglasima ostaju netaknuta ovim odredbama.

11. Poništenje

a) Obje strane mogu u svako doba odjaviti ugovor i bez podatka o razlozima sa rokom od sedam dana do kraja mjeseca. Odjavljivanje može biti u obliku teksta (pismo, faks, email). Odjavljivanje treba poslati:

SecondCASA
Hojlund 32
DK-8700 Horsens
Denmark
E-Mail: customer @ SecondCASA.com

b) Ako ponudac povrijedi svoje obaveze u vezi kojih je dužan prema AGB-u, SecondCASA može prekinuti ugovor sa trenutnim dejstvom bez podatka o razlozima i poništiti vec date oglase sa trenutnim dejstvom.

c) Kod okoncanja prije kraja regularnog vrijemena iznosi za postavljanje oglasa nece biti refundirani.

12. Zaštita podataka

Ponudac izjavljuje svoju suglasnost u pogledu zapocinjanja, cuvanja i prerade podataka koji su povezani sa osobom a prema zakonskim regulativama koje se odnose na zaštitu podataka u Njemackoj.

Naša ponuda Informacije
Lastminute ponude Impressium
Oglašavanje O nama
Novo prijavljivanje Kontakt
Blog
Facebook Google Twitter Youtube