Secondcasa logo Home My favorites Log in

Onze leveringsvoorwaarden

1. Zakelijk onderwerp, geen exploitatie-aanspraak

a) SecondCASA geeft zelf noch op eigen noch op vreemde naam en noch via eigen noch via vreemde rekening advertenties op en neemt noch direct noch indirect noch juridisch noch economisch deel aan de contractuele betrekkingen tussen ge´nteresseerde en aanbieder. Tussen SecondCASA en aanbieder bestaan geen boven de publicatie van de advertentie uitgaande contractuele verplichtingen. SecondCASA wordt geen contractpartner van de tussen aanbieder en ge´nteresseerde gesloten contracten en is ook tot betaling van deze

b) Een juridische aanspraak op het gebruik van de pagina's van SecondCASA bestaat niet.

2. Doel van de advertenties

a) Advertenties mogen alleen de verhuur of het ruilen van vakantiehuizen, vakantiewoningen of dergelijke objecten voor privÚdoeleinden als doel hebben (aanbiedingsadvertenties). Niet toegestaan zijn advertenties, waarmee naar zulke objecten wordt gezocht (zoekadvertenties) en vooral advertenties, die de koop of verkoop van een perceel of rechten op een perceel als doel hebben.

b) Hetzelfde object mag tegelijkertijd maar eenmal als advertentie worden opgegeven.

3. Vorm en plaats van de advertenties

a) De weergave van de advertenties naar grootte, vorm, kleur, resolutie, layout enz. wordt uitsluitend door SecondCASA bepaald. Een juridische aanspraak op een bepaalde afbeelding bestaat niet. De aanbieder verklaart ermee akkoord te gaan, dat zijn advertentie in de door SecondCASA bepaalde en door SecondCASA gebruikelijke vorm wordt weergegeven. SecondCASA behoudt zich vooral het recht voor in het belang van een uniforme en overzichtelijke weergave te vergroten of te verkleinen.

b) De plaatsing van de advertenties op de pagina's van SecondCASA wordt uitsluitend door SecondCASA bepaald. Een juridische aanspraak op een bepaalde plaatsing bestaat niet, SecondCASA behoudt zich het recht voor, de plaatsing van een gepubliceerde advertentie te veranderen, wanneer dit in het belang van de overzichtelijkheid en duidelijkheid van de aanbieding van SecondCASA noodzakelijk is.

4. Inhoud van de advertenties, verenigbaarheid met geldend recht, de rechten van derden

a) De toelaatbare inhoud van de advertenties wordt uitsluitend door SecondCASA bepaald. Advertenties die niet overeenkomen met de richtlijnen van SecondCASA worden nog geaccepteerd noch gepubliceerd.

b) In de advertenties mogen uitsluitende de volgende zaken staan:

- Afbeeldingen, foto's, kaarten
- Aanwijzingen m.b.t. de grootte en ligging van het object
- Aanwijzingen m.b.t. de prijs
- Aanwijzingen m.b.t. de tijdelijke beschikbaarheid

c) Niet toegestaan zijn vooral volgende zaken:

- Reclame via woord en afbeelding door banners of dergelijke
- Verboden of onzedelijke inhoud

d) De aanbieder verzekert, dat de publicering en gebruik van zijn informatie door secondCAS en alle door haar aangegeven informatie niet strijdig is met geldend recht en hij over alle van hem afkomstige informaties vrij kan beschikken en die niet met het recht van derden zijn belast.

5. Opgave van advertenties

a) De aanbieder moet zich bij SecondCASA aanmelden. De aanmelding is als zodanig gratis en vindt uitsluitend plaats d.m.v. het uniforme elektronische aanmeldingsformulier van SecondCASA. Bij de aanmelding moet de aanbieder zijn voornaam, zijn achternaam, zijn firma, zijn postadres (geen postbus) zijn telefoonnummer, zijn telefaxnummer en ook een geldig E-Mail-adres enz. volledig en juist aangeven. Veranderen later de gegevens die opgegeven zijn, dan is de aanbieder verplicht, SecondCASA alle veranderingen per omgaande door te geven.

b) Het exploitatiecontract tussen SecondCASA en de aanbieder komt pas na bevestiging van de aanmelding door SecondCASA tot stand.

c) Na aanmelding kan de aanbieder zijn advertentie bij SecondCASA opgeven.

7. Weigering, verandering, wissen, uitsluiting

SecondCASA behoudt zich het recht voor, advertenties die in strijd zijn met het geldend recht of in tegenspraak met deze alg. leveringsvoorwaarden zijn af te wijzen, te veranderen of geheel of gedeelteijk te wissen. Aanbieders kunnen in dit geval voor goed of tijdelijk van het gebruik van de pagina's van SecondCASA worden buitengesloten.

8. Contractuele verplichting, aansprakelijkheid en garantie

a) De contractuele verplichting van SecondCASA bestaat aan de ene kant in het beschikbaar stellen van het technische kader voor het weergeven van de advertenties bij SecondCASA. Aan de andere kant biedt SecondCASA de ge´nteresseerde de mogelijkheid d.m.v. een contractformulier met de aanbieders in contact te treden en geeft de gegevens van de ge´nteresseerden direct door aan de aanbieders. SecondCASA geeft geen contracten door tussen aanbieders en ge´nteresseerde.

b) Alle gegevens over objecten en ook alle afbeeldingen van de objecten en alle andere objecten betreffende informaties berusten uitsluitend op de gegevens van de aanbieders en kunnen door SecondCASA niet worden gecontroleerd. SecondCASA is daardoor niet aansprakelijk voor actualiteit, juistheid en volledigheid van de advertenties of de inhoud ervan.

c) SecondCASA is niet aansprakelijk voor schades die daardoor ontstaan, dat advertenties niet of niet juist worden weergegeven. Tenzij, dat de verkeerde weergave op vooropgezet of grof nalatig handelen van SecondCASA of van haar helpers berust.

d) SecondCASA is niet aansprakelijk voor het overtreden van auteursrechten door derden. De aanbieder ontslaat SecondCASA van alle tegen SecondCASA gerichte aanspraken, voor zover die het gevolg zijn van het overtreden van auteursrechten door het publiceren van de inhoud die van hem afkomstig zijn.

e) Alle door SecondCASA doorgegeven op personen betrekking hebbende gegevens over ge´nteresseerden zijn uitsluitend van henzelf afkomstig. SecondCASA kan noch de indentiteit van de ge´ntersseerden noch de juistheid of volledigheid van deze gegevens controleren. Het kan niet worden uitgesloten, dat ge´nteresseerden verkeerde gegevens verstrekken of, dat ze niet de persoon zijn, waarvoor ze zich uitgeven. SecondCASA geeft de gegevens zo door, als ze werden doorgegeven en is noch voor de juistheid en volledigheid noch voor de gevolgen van haar fouten of onvolledigheid verantwoordelijk.

9. Bewerking en actualisering

In het belang van alle gebruikers van internet is een regelmatige technische en inhoudelijke verzorging van websites beslist noodzakelijk. SecondCASA behoudt zich daarom het recht voor, haar pagina's regelmatig technisch en inhoudelijk te bewerken en te actualiseren. Daarbij kan een belemmering van de oproepbaarheid van de pagina's van SecondCASA en de kwaliteit van de weergegeven advertenties ontstaan. SecondCASA doet haar best deze belemmering zoveel mogelijk te vermijden of te verminderen, maar kan ze echter niet volledig uitsluiten.

10. Auteursrechten

a) Eigenaars van alle rechten van de op alle pagina's van seconCASA weergegeven inhoud en ook van de layout en de brontekst van SecondCASA is uitsluitend de SecondCASA GbR. De reproductie, openbare verspreiding of ander gebruik is alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SecondCASA toegestaan.

b) Rechten van de aanbieders van de inhoud en informaties van hun advertenties blijven van deze bepaling onberoerd.

11. Opzegging

a) Beide partijen kunnen het contract te allen tijde en zonder opgave van reden met een periode van zeven dagen aan het eind van een maand opzeggen. De opzegging kan in de vorm van tekst (brief, telefax, E-Mail) worden gedaan. Hij moet gericht zijn aan:

SecondCASA
Hojlund 32
DK-8700 Horsens
Denmark
E-Mail: customer @ SecondCASA.com

b) Overtreedt de aanbieder de op hem rustende plichten volgens deze alg. leveringsvoorwaarden, kan SecondCASA het contract met onmiddellijke inwerkingtreding opzeggen en reeds opgegeven advertenties onmiddellijk wissen.

c) Bij opzegging voor het einde van de vaste looptijd worden bedragen voor het schakelen van advertenties niet terugbetaald.

12. Bescherming van data

De aanbieder geeft zijn toestemming voor het inwinnen, opslaan en verwerken van gegevens die betrekking hebben op personen volgens de maatstaven van de in Denemarken geldende wetten ter bescherming van gegevens .

Onze aanbiedingen Info
Lastminute aanbiedingen Overzicht
Adverteren Over ons
Nieuwe aanmelding Contact
Blog
Facebook Google Twitter Youtube