Secondcasa logo Home My favorites Log in

Våra allmänna villkor

1. Affärsföremål, inget nyttjandanspråk

a) SecondCASA lämnar själv inga annonser, varken i eget eller någon annans namn och varken för egen eller någon annans räkning och är inte delaktig i avtalsförbindelserna mellan intressent och annonsör, varken direkt eller indirekt och varken rättsligt eller finansiellt. Mellan SecondCASA och annonsören består inga avtalsförbindelser annat än angående publicering av annonsen. SecondCASA blir inte part i avtalet som skrivs mellan annonsör och intressent och är heller inte delaktig i fullgörelsen av dessa avtal. SecondCASA får ingen provision eller liknande finansiella förmåner om avtal kommer till stånd mellan annonsör och intressent.

b) Rättsanspråk på nyttjande av SecondCASAs sidor består ej.

2. Annonsernas ändamål

a) Annonser får endast ha uthyrning eller byte av fritidshus, semesterlägenheter eller liknande objekt till privata som ändamål (Annons av erbjudande). Icke tillåtna är annonser med vilka sådana objekt sökes (Sökannons) och i synnerhet annonser med syfte att köpa eller sälja tomt eller rättigheter liknande tomt.

b) Samma objekt får endast annonseras en gång under samma tid.

3. Form och position av annonserna

a) Storlek, form, färg, upplösning och layout bestäms uteslutande av SecondCASA. Det består inget rättsanspråk på en viss presentation. Annonsören ger sitt medgivande att annonsen presenteras på det sätt som bestäms av och är brukligt hos SecondCASA. SecondCASA förbehåller sig i synnerhet rätten att förstora eller förminska bilder för mer överskådlig presentation.

b) Placeringen av annonserna på SecondCASAs sidor bestäms uteslutande av SecondCASA. Rättsanspråk på en viss placering består ej. SecondCASA förbehåller sig rätten att ändra placeringen av en annons om det är nödvändigt för överskådlighet och tydlighet av SecondCASAs erbjudande.

4. Annonsers innehåll, förenlighet med gällande rätt, tredje parts rättigheter

a) Tillåtet innehåll bestäms uteslutande av SecondCASA. Annonser som inte motsvarar SecondCASAs bestämmelser varken antas eller publiceras.

b) Annonser får uteslutande ha följande innehåll:

- Bilder, foton , kartor
- Information om objektets storlek och läge
- Prisinformation
- Information om tidsmässig tillgänglighet

c) Ej tillåtna är i synnerhet följande innehåll:

- Reklam i ord och bild genom banner eller liknande
- Förbjudet eller osedligt innehåll

d) Annonsören försäkrar att publicering och användning av alla sina uppgifter genom SecondCASA och alla av honom förmedlade innehåll inte bryter mot gällande rätt och att han förfogar fritt över all från honom härstammande information och att dessa inte är bundna till rättigheter av tredje part.

5. Annonsers funktion

a) Annonsören måste registrera sig hos SecondCASA. Registreringen som sådan är kostnadsfri och sker uteslutande genom det enhetliga elektroniska registreringsformuläret från SecondCASA. Vid registrering skall annonsören ange sitt förnamn, sitt efternamn, sitt företag, sin postadress (inget postfack), sitt telefonnummer, sitt faxnummer samt en giltig e-postadress etc. fullständigt och sanningsenligt. Om uppgifterna annonsören har lämnat ändras är annonsören förpliktigad att omgående meddela SecondCASA detta och rätta till uppgifterna.

b) Nyttjandeavtal mellan SecondCASA och annonsören kommer till stånd först genom bekräftelsen av registreringen genom SecondCASA.

c) Efter registrering kan annonsören sätta in sin annons hos SecondCASA.

7. Refusering, ändring, spärrning, uteslutning

SecondCASA förbehåller sig rätten att refusera annonser som bryter mot gällande rätt eller står i strid med dessa allmänna villkor, att ändra dem eller att radera dem helt eller delvist. Annonsörer kan i detta fall uteslutas från användningen av SecondCASAs sidor tillfälligt eller permanent.

8. Avtalsenlig tjänst, ansvar och garanti

a) Den avtalsenliga tjänsten från SecondCASAs sida består i att tillhandahålla den tekniska ramen för presentation av annonser hos SecondCASA. SecondCASA erbjuder dessutom intressenterna möjligheten att över ett kontaktformulär ta kontakt med annonsörerna och förmedlar intressentuppgifter direkt till annonsören. SecondCASA förmedlar inga avtal mellan annonsör och intressent.

b) All information om objekt samt bilder på objekt och all övrig information beträffande objekt beror uteslutande på annonsörernas uppgifter och kan inte verifieras av SecondCASA. SecondCASA fråntar sig därför ansvaret för aktualitet, riktighet och fullständighet av annonserna eller deras innehåll.

c) Alla av SecondCASA förmedlade personuppgifter om intressenter härstammar uteslutande från dessa. SecondCASA kan kontrollera varken intressenternas identitet eller sanningsenlighet eller fullständighet av deras uppgifter. Det kan inte uteslutas att intressenter lämnar felaktiga uppgifter eller att de inte är den person de låtsas vara. SecondCASA förmedlar uppgifterna så som de har lämnats och ansvarar varken för deras sanningsenlighet eller fullständighet eller för följderna av deras felaktighet eller ofullständighet.

d) SecondCASA ansvarar inte för skador som uppstår genom att annonser inte presenteras eller inte presenteras rätt, om det inte föreligger medvetet uppsåt eller grov vårdslöshet från SecondCASAs eller dess agenters sida.

e) SecondCASA ansvarar inte för överträdelse av upphovsrätts- och industriell äganderätt för tjänster genom tredje part. Annonsören befriar SecondCASA från alla mot SecondCASA ställda skadekrav, såvida de beror på överträdelse av upphovs- och industriell äganderätt för tjänster genom publicering av innehåll som härstammar från honom.

9. Omarbetning och uppdatering

Till alla internetanvändares förmån är regelbundet tekniskt och innehållsmässigt underhåll absolut nödvändigt. SecondCASA förbehåller sig därför rätten att regelbundet omarbeta och aktualisera sina webbsidor tekniskt och innehållsmässigt. Detta kan minska tillgängligheten av SecondCASAs sidor och kvaliteten av de presenterade annonserna. SecondCASA vinnlägger sig om att undvika eller minimera sådana brister, men kan inte utesluta dem helt. SecondCASA ansvarar inte för nackdelar som uppstår därigenom.

10. Upphovsrätt

a) Innehavare av upphovsrätt för innehållen presenterade på SecondCASAs sidor samt SecondCASAs layout och källtext är uteslutande SecondCASA GbR. Reproduktion, offentlig distribution eller annan användning är tillåten endast med SecondCASAs explicita och skriftliga medgivande.

b) Annonsörernas rättigheter till sina annonsers innehåll och information förblir opåverkade av dessa bestämmelser.

11. Uppsägning

a) Båda parter kan säga upp avtalet när som helst och utan förklaring med en uppsägningstid på sju dagar till slutet av månaden. Uppsägningen kan ske i textform (brev, fax, e-post). Den skall skickas till:

SecondCASA
Hojlund 32
DK-8700 Horsens
Denmark
E-Mail: customer @ SecondCASA.com

b) Om annonsören bryter mot sina i dessa allmänna villkor beskrivna förpliktelser, kan SecondCASA säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan förklaring och radera redan publicerade annonser med omedelbar verkan.

c) Vid uppsägning före reguljär avtalsperiods slut återbetalas inga avgifter för presentation av annonser.

12. Dataskydd

Annonsören ger sitt medgivande till insamling, sparande och bearbetning av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagen i Danmark.

Våra erbjudanden Info
Lastminute erbjudanden Impressium
Annonsering Om oss
Registrera dig nu Kontakt
Blog
Facebook Google Twitter Youtube